Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Mazo grantu programma

ASV Vēstniecības Rīgā Mazo grantu programmas vadlīnijas

Lūdzam ņemt vērā, ka nākošā iesniegto grantu vērtēšanas komisija sapulcēsies tikai 2015.g. augustā.

ASV Vēstniecības Rīgā Mazo grantu programma izveidota kā elastīgs mehānisms, kas ļautu ASV Vēstniecībai atbalstīt iniciatīvas, kas veido atklātākas un konkurētspējīgākas politiskās un ekonomiskās sistēmas, kā arī aizsargā cilvēktiesības. Šīs ir programmas vadlīnijas, kuras Vēstniecība ievēro, jo tās atbilst Latvijas situācijai un MPP/MSP mērķiem. Vēstniecība arī ievēro ASV valdības likumus un noteikumus par grantu administrēšanu. Ar jautājumiem par ASV Vēstniecības Mazo grantu programmu var vērsties Vēstniecības Preses un kultūras nodaļā - us.embassy.riga@gmail.com vai +371 6710 7109.

Pieteikumi jāiesniedz angļu valodā.

A. Programmas kopsavilkums

 1. Granti galvenokārt domāti vietējām NVO. Granti tiek piešķirti, pamatojoties uz Preses un kultūras nodaļas darbinieku vērtējumu par to nepieciešamību.
 2. Finansējumu izmaksā PKN darbinieks vai cits par tautas diplomātijas grantiem atbildīgais darbinieks.

B. Vadlīnijas pieteikumiem

Atbilstība:

 1. Vēstniecība var piešķirt grantus Latvijas  bezpeļņas organizācijām un indivīdiem.
 2. Trešo valstu organizācijas un indivīdi nevar pretendēt uz grantiem.
 3. Granti parasti ir vienreizējs piešķīrumi. Atkārtoti grantu var piešķirt kādai īpaši atbalstu pelnījušai organizācijai, ja darbinieks secina, ka darbību turpināšana ir skaidri definēts prioritārs mērķis.

Temati:

 1. Granti atbalsta tādas darbības kā pilsoniskās sabiedrības veicināšanu; brīvu informācijas plūsmu (tostarp atbalsts neatkarīgiem medijiem); caurskatāmību pārvaldībā; sabiedrības izglītošanu un interešu aizstāvību; asociāciju veidošanu; likuma virsvaldību un tiesiskas reformas; konfliktu risināšanu; cilvēktiesības; pilsonisko izglītību; vidi; tirgus ekonomiku; informatīvas kampaņas un izglītību par cilvēku tirdzniecību un korupcijas novēršanu; etnisko grupu, minoritāšu un sieviešu vienlīdzību, mākslu un kultūru.
 2. Grantus nevar izlietot partiju politiskajai darbībai. Taču var atbalstīt sabiedrības izglītošanas kampaņas, aicinājumus piedalīties vēlēšanās, vēlēšanu uzraudzību un citas bezpartejiskas ar vēlēšanām saistītas darbības.
 3. Grantus var izmantot nediskriminācijas un iecietības veicināšanai attiecībā uz minoritātēm, kuras ir nelabvēlīgā situācijā, taču nevar izmantot, lai sludinātu kādas konkrētas grupas programmas, prakses vai dzīvesveida pārākumu par citiem. Īpaša uzmanība jāpievērš pieteikumiem, kas vērsti uz iecietību un cilvēktiesībām (koncentrējoties uz rasi, etnisko piederību, dzimumu, reliģiju vai seksuālo orientāciju), brīvprātīgo darbu un  cilvēku tirdzniecību. Pirms jebkura granta piešķiršanas saistībā ar šiem jautājumiem Vēstniecības darbiniekiem ir jāinformē grantu saņēmēji par atšķirību starp cilvēktiesību atbalstu un to, ka mēs nevaram aizstāvēt kādu īpašu dzīvesveidu vai kādas konkrētas organizācijas uzskatus.

Pieļaujamie budžeta elementi:

 1. Grantiem nav jānodrošina ilgtermiņa infrastruktūras vajadzības, kas pēc granta finansējuma izbeigšanās vairs nebūtu ilgtspējīgas.
 2. Atļauts finansēt algas, pieskaitāmās izmaksas, aprīkojumu un citas administratīvās izmaksas tikai tik lielā mērā, cik tās ir saistītas ar konkrētā projekta aktivitātēm. Algas un honorāri jānorāda atbilstoši samaksas likmei un laikam, kas procentuāli veltīts ar programmu saistītām aktivitātēm.
 3. Finansējums reprezentācijas izdevumiem nedrīkst pārsniegt 10% no projekta kopējā budžeta.

C. Pieteikšanās kārtība

 1. Priekšlikumus var iesnieg tieši Preses un kultūras nodaļai pa e-pastu us.embassy.riga@gmail.com vai nosūtīt pa pastu ASV Vēstniecībai Samnera Velsa ielā 1, Rīgā, LV-1510.
 2. Grantu pieteikumus izvērtē PKN. Izvērtējuma mērķis ir nodrošināt atbilstību programmas parametriem un pārliecināties, ka budžeti ir precīzi un pieņemami.
 3. Priekšlikumi tiek izskatīti reizi mēnesī – katra kalendārā mēneša pirmajā nedēļā.
 4. 4. Grantu pieteikumiem nav noteikts konkrēts garums vai formāts, bet tajos jāietver šāda informācija:
  • Informācija par granta pieprasītāju;
  • Granta pieprasītāja nosaukums vai vārds (organizācijas vai indivīda), adrese, kontaktinformācija;
  • Projekta un/ vai organizācijas direktors;
  • Informācija par granta pieprasītāja līdzšinējo darbību;
  • Projekta nosaukums;
  • Projekta nosaukums;
  • Projekta datumi;
  • Pieprasītā summa;
  • Budžeta sadalījums.
 5. Budžetus jāaprēķina eiro vai ASV dolāros (kopējā summa jānoapaļo līdz tuvākajam pilnam eiro vai dolāram).
  • Valsts Departamenta vadlīnijas paredz, ka Departamenta un ASV vēstniecības ģērboni vai logotipu var izmanotot tikai oficiālos Departamenta dokumentos. To nedrīkst lietot iestādes, kas neietilpst ASV valdībā. Tas tiek darīts. lai ģērboņa izmantošana netiktu uztverta kā kāda granta saņēmēja vai projekta īpašs atbalsts. Ģērbonis var tikt izmantots are ASV vēstniecības īpašu atļauju, piemēram, konferences materiālos, ja Valsts departaments it tās atbalstītājs. Šādos gadījumos granta saņēmējam katra konkrēta ģērboņa izmantošana gan drukātos, gan elektroniskos materālos, ir jāsaskaņo ar ASV vēstniecību.
  • Visās publikācijās, kuras saņēmušas vēstniecības atbalstu, ir jāiekļauj atruna, atbilstoši standarta granta noteikumu 12. punktam:  “Jebkurā publikācijā vai rakstā, kas tapis šī pētījuma rezultātā ir jābūt atsaucei uz ASV valsts departamenta atbalstu un jāiekļauj sekojoša atruna: "Šis projekts ir tapis ar ASV vēstnecības atbalstu. Tajā paustie viedokļi un secinājumi vai ieteikumi var neatspoguļot Valsts Departamenta ofociālo nostāju."” Divpadsmitais punkts attiecas uz visām publikācijām, ne tikai tām, kuras tapušas granta saņēmēja pētījumu rezultātā, un vētniecībai jānodrošina, ka atsauce tiek iekļauta visās brošūrās, reklāmas materiālos, pasākumu plakātos, kā arī citos grafiskos materālos, kas tapuši granta ietvaros.  Vēstniecības finasējumu nedrīkst izmantot publikācijām vai materāliem, kas var tikt uzskatīti kā noteikta dzīvesstila vai organizācijas dzīvesstila popularizēšanu.  Ja vēstniecība uzskata, ka grafiskais materiāls vai publikācija ir piemēroti publicēšanai, tad pirms publicēšanas un izplatīšanas ir jāsaņem vētniecības atļauja. Šī prasība attiecas uz visiem grantu projektiem.
  • Vēstniecībai jāseko Valsts Departamenta vadlīnijām un ASV valdības noteikumiem, kas attiecas uz grantu pārvaldību.

Pēc tam, kad projekts ir apstiprināts, lūdzam lejuplādēt un aizpildīt pilno pieteikuma veidlapu SF424 (EN PDF 30,3 kb)

Norādījumi

  • Saglabājiet PDF datni uz darbvirsmas, izvēloties "Download"
  • Atveriet to ar Adobe Acrobat Reader programmatūru
  • Aizpildiet visus obligātos laukus
  • Saglabājiet aizpildīto PDF datni uz darbvirsmas, izvēloties "Save As" no augšdaļas "File" izvēlnes
  • Pievienojiet aizpildīto PDF datni kā pielikumu savam e-pastam, kuru jāadresē us.embassy.riga@gmail.com
  • Tas arī viss! Jūs saņemsiet no mums atbildi tuvākajā laikā.

  Jūs varat veidlapu arī izdrukāt.

Adobe Reader

 • Lejupielādei par brīvu
  Lejupielādei par brīvu

  Lai atvērtu PDF dokumentu, Jums būs nepieciešama Adobe Acrobat Reader programmatūra.  Izvēloties augšā norādīto saiti, to var lejuplādēt par brīvu.